Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Arvato Services k.s. je autorizované středisko pro opravy mobilních zařízení Lenovo, Sony, Microsoft, One+ a Huawei (v případě Huawei se netýká ČR a SK distribuce).

Naše společnost se neustále snaží zlepšovat a zkvalitňovat své služby, tudíž veškeré informace na této webové stránce podléhají pravidelným změnám. Postupy, specifikace a ceny všech položek na této stránce jsou informativního charakteru, nemohou být proto považovány za návrh smlouvy a nemusí být aktuální v době, kdy je prohlížíte. Vždy tedy, prosím, kontaktujte naši zákaznickou linku na tel. čísle +420 312 560 560 nebo e-mailem na info.cz@bertelsmann.de aby Vám byly poskytnuty aktuální informace, případně potvrzeny stávající postupy a ceny.

Přístupem na tuto webovou stránku společnosti Arvato Services k.s. souhlasíte s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a také souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých v rámci reklamace zařízení. Seznamte se tedy prosím s VOP platných pro tuto webovou stránku. Pokud s VOP nesouhlasíte, vezměte na vědomí, že Vám není dovoleno používat tuto webovou stránku a prosíme Vás o její opuštění. Vaše používání těchto webových stránek a Váš vztah ke společnosti Arvato Services k.s. se řídí právním řádem České republiky.

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Tato webová stránka, její obsah, a jakékoli výrobky nebo služby zde nabízené či uvedené jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici a přístupné“. Společnost Arvato Services k.s., její zaměstnanci či zástupci, neodpovídají za jakékoliv škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Společnost Arvato Services k.s. si vyhrazuje právo kontrolovat tuto webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup.

Jak reklamovat mobilní telefon?

Primárně, prosím, kontaktujte svého prodejce. Výrobce poskytuje záruku prostřednictvím prodejce a Vy jste vždy ve smluvním vztahu (kupní smlouva) s prodejcem. Prostudujte si také pečlivě podmínky záruky. Za data uložená v přístroji neručíme. Před odesláním výrobku na reklamaci se ujistěte, že máte svá uživatelská data zálohovaná.

Pokud zákazník nemá možnost kontaktovat prodejce, lze využít služeb přepravních společností nebo České pošty a zařízení je možné k nám zaslat (osobní odběr zakázek bohužel není možný). V takovém případě se pokusíme vyřídit vše v rámci reklamace s výrobcem, je však potřeba postupovat dle níže uvedeného.

Jak odeslat mobilní telefon k reklamaci?

Kontaktujte prodejce, případně rovnou zaneste telefon k prodejci, u kterého jste jej zakoupili. Prodejci vědí, jak mají s reklamací telefonu postupovat, aby se co nejdříve dostal do našeho servisního střediska.

Pokud nemůžete kontaktovat prodejce a zakázku budete posílat napřímo, postupujte podle následujících pokynů:

 • K mobilnímu telefonu přiložte potvrzený záruční list nebo daňový doklad,
 • mobilní telefon zašlete pouze s nejnutnějším příslušenstvím. Prosíme neposílat SIM karty a jiné příslušenství (nabíječka, sluchátka, paměťové karty), které nesouvisí s projevenou závadou,
 • vyplněný reklamační protokol (dokument zde ke stažení), kde bude uveden podrobný popis závady, identifikační údaje reklamovaného zařízení (typ telefonu, IMEI, sériové číslo, příslušenství), vizuální stav telefonu a doručovací adresa s telefonním kontaktem a e-mailem,
 • pokud budete zasílat více přístrojů v balíku, žádáme o soupis obsahu zásilky, abychom mohli při příjmu překontrolovat, je-li zásilka kompletní,
 • před odesláním zařízení k reklamaci si zálohujte svá data, při opravě dojde k aktualizaci SW a tím smazání všech zákaznických dat.

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

Doba opravy je vždy závislá na druhu závady a dostupnosti náhradních dílů. Samozřejmě se vždy snažíme zakázku vyřídit v zákonné lhůtě 30 dní.

Stav své zakázky si můžete ověřit prostřednictvím naší zákaznické linky, dostupné na e-mailové adrese: info.CZ@bertelsmann.de, na telefonním čísle +420 312 560 560 nebo prostřednictvím našeho WEBového portálu na adrese: https://portal.teleservice.com/tassweb2search/orderstatus/search-cz.seam

K zjištění stavu zakázky vždy potřebujeme znát IMEI telefonu + číslo reklamace nebo číslo naší zakázky.

Jak postupovat v případě nezáruční opravy?

Postup pro odeslání přístroje je stejný jako u záruční opravy. Po obdržení telefonu do našeho servisního střediska bude provedena diagnostika přístroje a následně zaslán na kontaktní e-mail cenový návrh. Pokud neobdržíme do 10 dnů odpověď, bude Vám telefon odeslán zpět bez opravy, s vyúčtováním dosud vynaložených nákladů dle ceníku. Lhůta k vyřízení zakázky může v případě nezáruční opravy přesáhnout 30 dní.

Jakým způsobem obdržím mobilní telefon po opravě?

Mobilní telefon NENÍ možné vyzvednout osobně na adrese našeho servisního střediska. Po opravě je přístroj vrácen zpět na Vaši doručovací adresu prostřednictvím přepravní společnosti. V případě nezáručních oprav je přístroj vrácen na dobírku.

Záruční oprava nemůže být provedena v případech:

 • Je-li používání přístroje v rozporu s návodem k obsluze,
 • pokud byl proveden na přístroji neodborný nebo neoprávněný zásah,
 • pokud přístroj vykazuje stopy mechanického poškození,
 • pokud přístroj vykazuje stopy oxidace (poškození kapalinou, nadměrnou vlhkostí),
 • v případě poškození přístroje vlivem neodvratné události (živelná pohroma),
 • pokud byla závada způsobena použitím neoriginálního příslušenství,
 • pokud byl přístroj připojen na jiné než předepsané napájecí napětí,
 • pokud přístroj nepochází z oficiální distribuce pro Českou Republiku,
 • jedná-li o přístroj, pro jehož opravu není naše společnost autorizována.

Pokud nastane jeden z výše uvedených případů a zařízení tím nesplní podmínky záruční opravy, zakázka je ukončena bez opravy a zařízení vráceno zpět zákazníkovi včetně souvisejícího vyjádření.

Součinnost objednatele:

Při nepřevzetí zásilky a jejím následném vrácení do společnosti Arvato Services k.s., bude tato zásilka po dobu 6 měsíců uložena v depozitáři společnosti, kde bude účtováno objednateli skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý kalendářní den od nepřevzetí vrácené zásilky.

Tato částka bude objednateli naúčtována při vyzvednutí zásilky během úložné doby, včetně prvotního dopravného při nevyzvednutí (netýká se reklamace v rámci záruky).

Po uplynutí 6 měsíční lhůty, kdy si objednatel uloženou zásilku nevyzvedne, bude objednatel písemně vyzván k jejímu vyzvednutí. Spolu s touto výzvou bude objednateli poskytnuta dodatečná lhůta v délce jednoho měsíce k vyzvednutí zásilky. Pokud si objednatel zásilku nepřevezme ani po uplynutí této dodatečné lhůty, budeme dále postupovat podle ustanovení § 2126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Nezáruční opravy podléhají platnému ceníku naší společnosti.

Ceník nezáručních oprav ke stažení zde.

Reklamace zásilky a uplatnění nároku na náhradu škody

Reklamace škody vzniklé na zásilce (např. neodbornou manipulací či při přepravě) musí být objednatelem uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do 24hodin od převzetí zásilky.

V případě poškození při přepravě je reklamaci oprávněn u zasílatele uplatnit pouze zasilatel/příkazce. V případě, že je zásilka viditelně poškozená, vyžádejte si při převzetí od přepravce tzv. ‚Zápis o škodě‘  a  pořiďte související fotodokumentaci. Následně, prosím, neprodleně kontaktujte naší zákaznickou linku na e-mailové adrese info.cz@bertelsmann.de, případně na tel. +420 312 560 560, kde budete seznámeni s dalšími pokyny pro uplatnění náhrady škody. Pokud zásilka viditelně poškozena není a poškozen je pouze obsah zásilky, rovněž kontaktujte naší zákaznickou linku na e-mailové adrese info.cz@bertelsmann.de.

K reklamaci zásilky musí být přiloženy doklady o vzniku škody během přepravy, tj. Zápis o škodě, ve kterém musí být specifikována povaha škody, její rozsah a výše skutečné škody, a to ve lhůtě 10 kalendářních dní od doručení zásilky. Vznik škody na přepravované zásilce se prokazuje Zápisem o škodě, čestným prohlášením a vyčíslením skutečné škody, které  musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou (stačí čitelná kopie), za které byly předměty nebo látky tvořící obsah zásilky pořízeny.

Škodní nárok se vůči zasílateli uplatňuje zásadně bez DPH, a to ve všech případech s výjimkou škod řešených (v ekonomicky zdůvodněných případech) opravou poškozeného výrobku, která bude fakturována jako samostatný úkon, nebo v případech, kdy příkazce není plátcem DPH.

Pokud nebudou uvedené povinnosti objednatele splněny včas, má zasílatel / příkazce právo reklamaci zamítnout.

Nejsem spokojen s opravou?

V případě, že nejste spokojeni s provedenou opravou, případně s vyjádřením servisu ohledně Vaší opravy, je nejlepší možností obrátit se přímo na výrobce prostřednictvím jeho zákaznické linky, který stanovuje záruční podmínky. V našem servisním středisku vždy postupujeme v souladu s požadavky výrobce a náš provoz pravidelně prochází jejich auditem. Kontaktovat můžete rovněž naši zákaznickou linku.

Společnost Arvato Services k.s., jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněna sama zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí poskytnete prostřednictvím této webové stránky, a to pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem.

Souhlasím s tím, aby společnost Arvato Services k.s., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 s provozovnou Arvato Services k.s. Osvobození 535, Stochov ; E-mail: info.cz@bertelsmann.de, telefonní číslo 312 560 560 (dále jen „správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala mnou vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasím rovněž, aby mi byla prostřednictvím mého elektronického kontaktu, který jsem vložil/a do určených formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení (pokud nesouhlasíte, aby vám byla prostřednictvím vašeho elektronického kontaktu zasílána obchodní sdělení, tento kontakt do určených formulářů prosím nevyplňujte). Beru na vědomí, že mám právo přístupu k těmto osobním údajům, jsem oprávněn/a je opravit a dále že disponuji oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákone uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlasím dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům použity pouze jejich správcem a těmi subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u správce a lze jej v této věci kontaktovat prostřednictvím v následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento můj souhlas uděluji na dobu 10 let s tím, že jej mohu kdykoliv během této doby odvolat telefonicky na čísle 312 560 560, e-mailem na e-mailové adrese info.cz@bertelsmann.de, případně písemně na adrese Arvato Services k.s., Osvobození 535, 273 03  Stochov, kde můžete současně získat informace o Vámi poskytnutých a správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, viz předchozí odstavec.

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti společnosti Arvato Services k.s. bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti Arvato Services k.s.. 

Web arvato services používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení.